วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างแผนการสอนภาษาอังกฤษ

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Introduction
รหัส – ชื่อรายวิชา อ 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ(chant) ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
สาระสำคัญ
การฟัง แล้วออกเสียงตาม ตัวอักษรเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้องต่อไป
สาระการเรียนรู้
ความรู้
ตัวอักษร A B C …… Z
a b c …….. z
ประโยค What’ s this / that ? , It ‘ s a ………..
Is this / that a ….. ? , Yes., No.
ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเขียน
คุณลักษณะ
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. การอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z
2. การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับตัวอักษร

การประเมินผล
แบบบันทึกความสามารถในการใช้ทักษะการอ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน : นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน : นักเรียนร้องเพลง “ Alphabet song .”
3. แบบอธิบาย : แบ่งนักเรียนออกเป็น 4กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่ศักยภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน คือ สูง ปานกลาง และต่ำ ให้แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ครูแนะนำบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและบอกลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูทบทวนตัวอักษรภาษาต่างประเทศที่เรียนมาแล้วในระดับ ป.2 โดยใช้บัตรตัวอักษร ถามชื่อตัวอักษรให้นักเรียนตอบพร้อมกัน
5. ครูแจกบัตรตัวอักษรทั้งในลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และบัตรคำชื่อตัวอักษร ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด กลุ่มไหนเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
6. ครูแจกใบงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องการจับคู่ตัวอักษรและชื่อ ตัวอักษร
7. ครูตรวจสอบผลงานจากการ ทำใบงานของนักเรียน
8. ครูสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อตัวอักษร ด้วยวิธี dictation นักเรียนเขียนตัวอักษรตามคำบอก 10 ตัว
9. ครูตรวจผลงานการทำใบงาน เฉลย และแจ้งผล ให้นักเรียนทราบ พร้อมกับบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล
10. ให้นักเรียนคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

สื่อการเรียนการสอน
1. ประเภทสื่อ
ใบความรู้
ใบงาน
2. วัสดุ / อุปกรณ์
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
บัตรตัวอักษร และ ชื่อตัวอักษร
3. แหล่งการเรียนรู้
ครูและเพื่อน

การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
การสังเกต การตั้งคำถาม และการตอบคำถาม
ความตั้งใจ
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
ใบความรู้
แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม และแบบบันทึกผลงาน

ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ป.3

ตัวชี้วัดอังกฤษป.3
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน
2. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ(chant) ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
5. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
6. ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง
7. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง
8. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง
9. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง
10. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
11. จัดหมวดหมู่คำ ตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
12. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
13. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
14. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
15. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรคำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
16. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
17. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
18. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว


ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน
ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ
ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
ต 1.2 ป.3/2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง
ต 1.2 ป.3/3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง
ต 1.2 ป.3/5 บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรืออ่าน
ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 2.1 ป.3/2 บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
ต 2.2 ป.3/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว